Kiusaamisen eri muodot -lisäkysymykset ja lähteet | FREE-Kevytyrittäjä
Julkaistu 25.09.18

Kiusaamisen monet muodot

 

Työpaikkakiusaaminen on käyttäytymistä, joka on hyvien tapojen vastaista, eikä sovi työyhteisöön. Se voi näkyä tekoina, sanoina tai asenteina ja jo pienikin sille altistuminen voi jättää pitkät jäljet ja syvät haavat niin kiusattuun kuin työyhteisöönkin.
Kuva ei liity tapaukseen.
Kiusaamiseksi luetaan systemaattisesti jatkuva ja toistuva toiminta, joka on kielteistä ja alistavaa tai muutoin pahaa oloa aiheuttavaa. Stressin lisääntyessä kiusaaminen saattaa johtaa sairastapauksiin ja lomautuksiin.  Pahimmillaan työpaikkakiusaaminen voi viedä terveyden ja jättää korjaamattomat haavat kiusattuun. Kiusaamiseksi ei lueta kerran tapahtuvia tiuskahduksia, jotka saattavat johtua ihmisen ohimenevästä huonotuulisuudesta tai omasta pahasta olosta. Yksittäiset häirintätapaukset saattavat kuitenkin muuttua jatkuessaan kiusaamiseksi ja siksi niihin pitäisi heti puuttua, jolloin kiusaamiskierre voitaisiin mahdollisesti katkaista jo ennen sen syntymistä.  Listasimme esimerkkejä kiusaamisen mahdollisista esiintymismuodoista, toivoen sen auttavan tunnistamaan kiusaamistilanteita paremmin. Kiusaamisen muodot jakautuvat niin henkiseen kuin fyysiseen kiusaamiseen tai voivat olla niitä molempia. Jos koet kiusaamista työpaikalla, sinun tulee ilmoittaa työnantajalle asiasta. Kiusaajan ollessa esimies, ilmoituksen voi tehdä esimiehen esimiehelle. Laki velvoittaa työnantajaa ryhtymään toimiin asiasta tiedon saatuaan ja toimiin voidaan ryhtyä vasta kun asia on tietoisuudessa.   Mustamaalaaminen Mustamaalaaminen voi esiintyä esimerkiksi puhumalla pahaa toisen selän takana sekä väärien tai valheellisten puheiden levittämisenä ja yksityiselämän sekä työnteon arvosteluna ja pilkkaamisena muiden ihmisten kuullen. Jos olet itse mustamaalaamisen kohteena, et välttämättä tiedosta heti asiaa.  Jos kuitenkin olet tietoinen asiasta, voit suoraan pyytää kyseistä mustamaalaajaa kertomaan asiansa suoraan sinulle muiden sijasta. Jos huomaat olevasi itse taipuvainen puhumaan toisista pahaa, keskity ammatillisuuteen sekä positiivisuuteen. Muiden arvosteleminen ja vähättely ei tuo mitään hyvää työyhteisöön ja levittää negatiivista ilmapiiriä. Jos kuulet jonkun mustamaalaavan toista, voit esimerkiksi tyrmätä väitteet ja sanoa tästä henkilöstä jotakin positiivista.   Eristäminen Eristäminen on henkisen väkivallan tehokkaimpia muotoja. Henkilölle ei puhuta eikä häntä kuunnella, häntä kohdellaan kuin ilmaa eikä häntä kutsuta yhteisiin tilaisuuksiin. Eristäminen voi pahimmillaan esiintyä työyhteisön ulkopuolelle jättämisenä ja voi näin ollen olla myös fyysistä, jos joku laitetaan syyttä työskentelemään muualla kuin muu työyhteisö. Jos huomaat jonkun eristävän sinut,  lähesty kyseistä henkilöä ja kysy häneltä asiasta.  Voit myös lähestyä uhria ja osoittaa olevasi tukena. Pyri itse kohtelemaan kaikkia tasavertaisesti työpaikalla jättämättä ketään ulkopuolelle.   Piikittely Piikittely on henkilön lausumia teräviä sanoja ja huomautuksia. Piikittely voi alkaa harmittomana yksittäisenä tapauksena ja jatkuessaan aiheuttaa pysyviä henkisiä vaurioita. Jos huomaat jonkun piikittelevän toista henkilöä, voit kommentoida sen olevan työyhteisöön sopimatonta. Jos joku piikittelee sinua, voi siihen olla vaikeaa heti reagoida. Voitkin mennä myöhemmin puhumaan henkilölle asiasta ja ilmaista, että se tuntuu sinusta ikävältä. Jos itselläsi on tapana sanoa asiat jyrkästi ja töykeästi, keskity muotoilemaan asiasi oikein niin et satuta ketään.   Nöyryyttäminen Nöyryyttäminen saattaa aiheuttaa kiusatulle häpeällisen ja vähäarvoisen olon, varsinkin jos se tapahtuu työpaikalla muiden ihmisten läsnäollessa. Usein näihin tilanteisiin on vaikea reagoida, koska tilanteet tulevat niin yllättäen. Ihmisen kokiessa alistamista itsetunto laskee ja kyseiselle alistajalle  voi olla vaikea suoraan sanoa asiasta. Asiasta voi mennä puhumaan ylemmälle johdossa olevalle henkilölle, jonka velvollisuutena on puuttua asiaan. Jos pystyt, kerro asiasta suoraan ihmiselle, joka sinua nöyryyttää. Jos huomaat nöyryyttämistä tapahtuvan ympärilläsi, voit myös mennä puhumaan toisen puolesta ylemmälle taholle. Pyri kohtelemaan ihmisiä arvostaen. Jos sinun tulee antaa muille palautetta, tee se kahden kesken kyseisen palautteen vastaanottajan kanssa.   Seksuaalinen häirintä Ei toivottu ja vastenmieliseltä tuntuva seksuaalinen puhe tai koskettelu on seksuaalista häirintää sekä ahdistelua. Häpeän tai leimaantumisen pelossa uhrin voi olla vaikea kertoa asiasta ja ympärillä olevat ihmiset saattavat kokea asian vaikeana ja vaieta siitä. Jos koet seksuaalista häirintää työpaikalla, pyydä häiriköijää lopettamaan ja mene puhumaan asiasta johdossa olevalle henkilölle. Sinä määrittelet omat rajasi. Jos asiasta yksin puhuminen tuntuu vaikealta, voit ottaa mukaan esimerkiksi luotettavan työtoverin. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolaissa luokiteltu syrjinnäksi. Kun epäilet tulleesi syrjityksi, saat tasa-arvovaltuutetulta ohjeita. Jos näet seksuaalista häirintää, puutu siihen. Jos et koe luonnolliseksi puuttua asiaan heti, voit mennä jälkikäteen puhumaan esimiehelle tai uhrille.  Tue uhria ja viesti hänelle, että olet valmis auttamaan ja kuuntelemaan.   Fyysinen väkivalta Fyysinen väkivalta voi esiintyä esimerkiksi tönimisenä, hiuksista vetämisenä, huitomisena, potkimisena tai muuten vain minkäänlaisen kosketuksen kohteeksi joutumisena, joka satuttaa henkilöä. Huutamisen tai muun aggressiivinen käytöksen vuoksi henkilö kokee fyysisen väkivallan uhkaa. Kerro johdossa olevalle henkilölle tapahtuneesta fyysisestä väkivallasta. Tapahtuma tulee käydä läpi ja jälkihoito on aloitettava päivän tai kahden sisällä tapahtuneesta, jotta pitkäaikaisesta henkisestä vahingosta vältyttäisiin. Vakavat väkivaltatapaturmat on aina ilmoitettava viranomaisille. Työnantajan tulee huolehtia rikosilmoituksen tekemisestä silloin, kun uhri ei itse kykene tai halua tehdä ilmoitusta.   Ammatillisen osaamisen vähättely Ammatillisen osaamisen jatkuva arvostelu ja alentaminen voi olla kommentointia tai huomauttelua siitä, kuinka toinen ei ole tarpeeksi hyvä. Tämä johtaa usein oman itsentä sekä omien taitojensa epäilemiseen. Esimiehiltä tullessa tämä voi ilmetä esimerkiksi mielipiteiden vähättelynä tai ammatillisen osaamisen tasoisten töiden eväämisenä. Jos koet, että sinun ammatillista osaamistasi vähätellään, mene puhumaan asiasta taholle, josta koet vähättelyn tulevan. Jos tekijä on esimies, voit kääntyä esimiehesi esimiehen puoleen. Jos kuulet toista ihmistä vähäteltävän, voit muistuttaa häntä hänen hyvästä osaamisen tasostaan ja kannustaa häntä empaattisesti. Pyri antamaan muille rakentavaa  palautetta ja pyri siihen, että luot positiivista ja kannustavaa työympäristöä.    Esimiesaseman väärinkäyttö Esimies voi käyttää valtaansa väärin, joka voi ilmetä esimerkiksi nöyryyttävien käskyjen antamisena, sovittujen työehtojen muuttamisena laittomin perustein, toistuvana puuttumisena työntekoon, epäasiallisena johtovallan käyttämisenä ja työtehtävien laadun tai määrän perusteettomana muuttamisena. Esimiesaseman väärinkäyttöä huomatessasi sinun tulee keskustella esimiehen kanssa asiasta ja jos koet tämän vaikeaksi, keskustele asiasta esimiehesi esimiehelle. Voit pyytää kolleega mukaasi puhumaan asiasta tai tulemaan tukihenkilöksi.   Uhkailu Uhkailu saattaa esiintyä kiristämisenä, jolloin kiusattua pelotellaan joko fyysisellä väkivallalla tai muulla henkilökohtaiseen elämään tai työelämään liittyvällä asialla. Uhkailuun kohdatessa mene puhumaan esimiehellesi ja tarvittaessa viranomaisille.   Ristiriitatilanteet voivat muuttua kiusaamistapauksiksi Joissain tapauksissa kiusaaja ei tiedosta aiheuttavansa vaurioita. Työpaikoilla esiintyviä ristiriitatilanteita on välillä vaikea erottaa kiusaamisesta. Jos ristiriitoja ei selvitetä, ne voivat myöhemmin johtaa kiusaamistapauksiin. Myös itsensätyöllistävien tapauksissa, joissa kiusaaja on palkansaaja, työnantajan on ryhdyttävä toimiin. Kiusaaminen on usein tietoista, mutta joissain tapauksissa kiusaaja ei tiedosta aiheuttavansa vaurioita. Kiusaaminen voi olla joko kollegaan tai esimieheen kohdistuvaa tai esimieheltä tulevaa.     Työntekijän terveyden vaarantava häirintä on työturvallisuuslaissa kiellettyä ja työnantajan on ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi

28 §

”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.”   Huonosti käyttäytyvälle voi jokainen antaa palautetta oman jaksamisensa ja taitojensa mukaan. Kun huono käyttäytyminen on jatkunut pitkään ja muuttunut osaksi työpaikan kulttuuria, asiasta puhuminen ja sen  muuttaminen on vaikeampaa. Siksi on tärkeä tunnistaa kiusaaminen heti ja pyytää apua siihen mahdollisimman nopeasti.   Lähteet: Anonyymi työsuojeluviranomainen https://www.tehy.fi/fi/apua/tyosuojelu/tyopaikkakiusaaminen https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyopaikkakiusaaminen/ilmenemismuotoja/ https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/tyopaikkakiusaaminen          

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Liittyminen on ilmaista nyt ja aina eikä velvoita sinua mihinkään. Maksat palvelun käytöstä vasta kun alat vastaanottamaan suorituksia.

Kysyttävää? Autamme mielellämme.

 asiakaspalvelu@freelaskutus.fi
 0203 323 45